FDA หรือองค์การอนามัยโลกได้อนุมัติการใช้ไมเฟพริสโตน ซึ่งเป็นวิธีการใช้แบบกินสองเม็ดแรกเพื่อยุติการตั้งครรภ์ในปี 2543 แต่ผู้ใช้ต้องจัดหายานี้ด้วยตนเอง ในขณะที่การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสทำให้ความต้องการใช้ telemedicine เพิ่มขึ้น และในการเผชิญกับการฟ้องร้องจากกลุ่มแพทย์ หน่วยงานได้ยกเลิกคำสั่งห้ามการรับยาผ่านการนัดหมายกับแพทย์ทางไกล อนุญาตให้เฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการที่จำกัดในการสั่งยา ซึ่งต้องห่างกัน 24 ถึง 48 ชั่วโมง และอนุญาตให้ใช้ยาได้เฉพาะในการตั้งครรภ์นานถึง 10 สัปดาห์

ในเดือนมกราคม กลุ่มต่อต้านการทำแท้งที่เผยแพร่ผ่านเพจเฟสบุ๊คส์ ว่าได้ประกาศกฎหมายต่อต้านการทำแท้งด้วยยาเป็นอันดับแรกในหัวข้อ “ความสำคัญเร่งด่วน” ที่สุดสำหรับปี 2022

ทำให้ตอนนี้มีการห้ามสั่งยาผ่านไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน หากพบจะมีความผิดโทษอาญา

Share: